En bostadsrapport från Skanska

Människors behov varierar i olika stadier av livet. För barnfamiljer kan stora ytor vara viktigare än läge, medan unga vuxna kan tänka sig att bo mindre till lägre kostnad och med närhet till kollektivtrafik. Men trots den höga efterfrågan på små, yteffektiva lägenheter är det svårt att bygga dessa med nuvarande regelverk. Normer och krångliga byggprocesser sätter ofta käppar i hjulet.

Med dagens regler skulle en större del av bostäderna i våra städer aldrig ha kunnat byggas. Bostadsutmaningen illustrerar hur våra städers befintliga bebyggelse hade sett ut om nuvarande regler för bostadsbyggande hade tillämpats.

Det gäller exempelvis regelverk och normer kopplat till tillgänglighet, krav på parkeringsplatser och förvaring. Sammantaget försvårar det planeringen av nya bostäder och bidrar till ett begränsat utbud vilket i sin tur leder till bostadsbrist.

Testet och kartan visar vilka existerande byggnader i Stockholm, Göteborg och Malmö som inte lever upp till dagens byggregler och som därmed inte hade kunnat byggas i dag. Vi har också undersökt storstadsbornas inställning till regelverket som styr bostadsbyggandet i Sverige. Undersökningen, som genomförts via Novus, visar bland annat att de flesta prioriterar faktorer som tryggt närområde, närhet till kollektivtrafik och service framför storlek eller tillgång till parkeringsplatser.

Bostadsutmaningen belyser behovet av att tillåta större variation i utbudet av bostäder genom att exempelvis lätta på nuvarande restriktioner och förenkla rådande byggnadsprocesser. Allt för att underlätta byggnation och i förlängningen minska bostadsbristen i Sverige.

Magnus Lambertsson
Marknads- och försäljningschef, Skanska Nya Hem

Så genomfördes rapporten

Skanskas bostadsrapport 2017 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. En Novus-undersökning med 1 946 respondenter har genomförts för att kartlägga storstadsbornas inställning till bostadsbyggandet. Som komplement har även statistik och analys kring Skanskas egna projekt använts i arbetet med att ta fram rapporten.

Om Novus undersökning

En riksrepresentativ undersökning genomfördes bland män och kvinnor mellan 18 till 79 år via undersökningsföretaget Novus under mars 2017. Totalt deltog 1 946 personer i undersökningen, varav 936 från storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Undersökningen är representativ och statistiskt säkerställd på riks- och storstadsnivå.