Bostadsutmaningen

En bostadsrapport från Skanska

Med dagens regler skulle en större del av bostäderna i våra städer aldrig ha kunnat byggas; bostäder som både är trivsamma och attraktiva. Fokus för Skanskas rapport Bostadsutmaningen är att belysa dagens förutsättningar för bostadsbyggande och vilka konsekvenser det får. Regelverken, samt den stundtals krångliga tillämpningen av dem, försvårar planeringen av framför allt mindre och yteffektiva lägenheter.

Läs mer om rapporten här

Bostadsutmaningen illustrerar hur våra städers befintliga bebyggelse hade påverkats om nuvarande regler för bostäder hade tillämpats.

Hade din lägenhet fått byggas i dag enligt nuvarande regelverk?

Välj stad nedan:

Fakta

1 av 4 anser att goda förbindelser med kollektivtrafiken är den viktigaste faktorn vid val av bostad
1 av 3 tycker att bostadsbristen bäst elimineras genom att bygga fler höga bostadshus
36% tycker att bostadsbristen bäst går att lösa genom att bygga fler små bostäder
16% tycker att ett nybyggt bostadshus ska få vara högre än 20 våningar
50% är positiva till att bygga bostäder på befintliga byggnader

Undersökning från Novus, 2017

Skanskas förslag för ett ökat bostadsbyggande

1. Samplanera infrastruktur och bostadsbyggande

Goda förbindelser med kollektivtrafiken är en av de viktigaste faktorerna när man väljer bostad. Ny eller utbyggd infrastruktur skapar förutsättningar för helt nya attraktiva bostadsområden. Det kräver dock att planeringen av infrastruktur och bostäder går hand i hand.

För att stärka kopplingen mellan infrastruktur och bostäder krävs ökad samverkan mellan offentliga aktörer, men även mellan de offentliga och de privata aktörerna. Ett sätt är att samarbeta över kommungränserna med gemensamma översiktsplaner. Det krävs också politiskt mod för att ta beslut som löper över lång tid och det gäller att hitta nya sätt att samarbeta och finansiera projekt.

2. 
Minska byråkratin och sprid framgångsrika arbetssätt

Planprocesserna för nya byggprojekt är ofta långa och väldigt detaljerade. Kommunerna bör kraftigt förenkla detaljplaneprocessen. Det kan göras genom att i större utsträckning anta detaljplaner och fastställa byggrätter för hela stadsdelar eller större områden på övergripande nivå. Många kommuner arbetar för att hitta nya lösningar som underlättar för bostadsbyggande och stadsutveckling. Det finns goda exempel från kommuner i landet som vågat ändra i befintliga organisationer och strukturer för att uppnå snabbare och mer effektiva byggprocesser.

Skanska efterlyser bättre samarbeten mellan kommuner där goda exempel som effektiviserar bostadsbyggandet sprids till andra.

3. Ta ett helhetsgrepp för Sveriges bostadsplanering

Ett helhetsgrepp med större planområden och mer flexibla detaljplaner kan bidra till snabbare byggprocesser och bättre helhetsperspektiv redan från början. Skanska uppmuntrar till att inkludera service, infrastruktur och andra samhällsfunktioner såsom skola och förskola i samband med bostadsbyggande.

Vår erfarenhet är att större markområden gör byggprocesser mer effektiva och sänker kostnaderna så att fler bostäder kan byggas. Större planområden ger också ett bättre resursutnyttjande hos kommunerna.

4. Ställ rätt krav och samarbeta bättre under byggprojekt

För varje nytt projekt startas en process där det är viktigt att det både ställs rätt krav och etableras passande samarbetsformer. Ett tidigt samarbete främjar smarta lösningar och kan bidra till en mer hållbar och långsiktig stads- och samhällsutveckling. Ett välfungerande samspel mellan det offentliga och privata bidrar till hållbarhet och innovation, stärker kvaliteten i byggprojekt samt tar bättre hänsyn till olika miljöaspekter.

Skanska uppmuntrar därför kommuner att ställa rätt krav på oss och andra leverantörer under upphandlingar, för ett mer hållbart bostadsbyggande.

5. Lätta på statliga byggnormer

Det är givetvis rimligt med regler och minimikrav kopplat till bostadsbyggandet utifrån vad som är rent ohälsosamt. Men en ökad flexibilitet vid produktion av nya bostäder skulle ge ett bredare spann i bostadsstandarden och därmed även på bostadspriserna. Detta skulle i första hand gynna dem som vill ta sig in på bostadsmarknaden. Det finns många områden med äldre bostäder som inte uppfyller dagens krav men som ändå är väldigt attraktiva.

Påverkan från trafikbuller eller tillgänglighet i bostad bör dock i övrigt avgöras utifrån konsumenternas egna behov och preferenser. Exempelvis skulle nyproducerade bostäder kunna förberedas för tillgänglighetsanpassning så att det är lätt att realisera vid behov.